Delirium

Delier is een ernstig psychiatrisch syndroom en kent een hoge prevalentie onder oudere patiëntenpopulaties in het ziekenhuis. Preventieve maatregelen zijn van belang ter voorkoming van een delier.
Dit overzicht schetst de waarde voor de praktijk van het beschikbare onderzoek naar multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier. Na toepassing van de selectiecriteria werden zes studies geselecteerd voor verdere bespreking. De resultaten laten zien dat in vier onderzoeken de systeeminterventies gericht op zowel medische-, verpleegkundige-, als omgeving- en educatieve factoren effectief blijken bij het voorkomen van delirium. Eén studie liet enkel effect zien op de duur en ernst van het delier en in één studie werd geen effect gevonden op preventie, duur en ernst van het delier. Ondanks methodologische tekortkomingen van de besproken onderzoeken is de conclusie dat verschillende soorten van niet-medicamenteuze interventies effectieve primaire preventie van delier mogelijk maken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License